Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

VEDTEKTER FOR NHO Logistikk og Transport Region Øst

Publisert 02.05.14 av Silje Vhile Braaten

Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet pr. 26. april 2017§ 1
Foreningens navn er NHO Logistikk og Transport Region Øst (Kalt Foreningen)

Foreningen er en lokalforening av NHO Logistikk og Transport (Kalt NHO LT) med sete i Oslo.

§2
Foreningens formål er:
1. å være et forum for samarbeid og miljø for  NHO LTs medlemmer i lokalforeningen
2. å representere medlemmene og bransjen overfor myndigheter og næringsliv innenfor foreningens distrikt.

§3
Som medlem i NHO LT Region Øst opptas firma med virksomhet i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold og som fyller NHO LTs opptakskrav.

§4
Et medlem er forpliktet til å betale kontingent til foreningen etter utsendt påkrav.
Et nytt medlem må betale innmeldingskontingent til foreningen før medlemskap registreres.
Innmeldingskontingent betales ikke for filialmedlemskap.

§5
Til foreningens styre velges styreleder og 6-8 styremedlemmer. Styrelederen velges særskilt av årsmøtet for to år av gangen og kan gjenvelges.

Styremedlemmer velges av årsmøtet for to år av gangen og kan gjenvelges.
Dersom et av styremedlemmene blir valgt til styreleder, velger årsmøtet et nytt styremedlem i hans/hennes sted for den gjenværende funksjonstid.
3-4 medlemmer er på valg hvert år.
Styret velger selv sin nestleder.
Som styreleder og styremedlemmer kan bare velges personer som representerer ledelsen i medlemsbedrifter.
Styrelederen sammenkaller og leder styrets møter. Det skal føres referat fra møtene.
Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. I så fall må beslutninger fattes enstemmig. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

§6
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 1. juli.
Innkalling foretas skriftlig av styrelederen med minst 14 dagers varsel og vedlegges årsberetning, regnskap og evt. forslag til vedtektsendringer.
På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:
1. Valg av to representanter til å prøve fullmakter og undertegne protokollen.
2. Årsberetning og godkjenning av revidert regnskap.
3. Fastsettelse av kontingent, serviceavgift og innmeldingskontingent.
4. Innkomne forslag, vedtektsendringer etc.
5. Valg av styreleder.
6. Valg av styremedlemmer og registrert revisor.
7. Valg av valgkomité på tre medlemmer.
Kun en representant for hvert firma kan inneha tillitsverv som nevnt i pkt. 5 eller 6.
Alle forslag som ønskes behandlet av det ordinære årsmøtet, må være styret i hende innen 1.april, og skal snarest mulig sendes medlemmene.
Hvert medlem har en stemme.
Daglig leder eller en representant med skriftlig fullmakt har stemmerett.

Ved forslag til vedtektsendring kreves 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.  Oppnås ikke dette, kan samme forslag fremsettes for neste årsmøte og avgjøres med simpelt flertall.
Det føres protokoll fra møtet.
Protokollen sendes foreningens medlemmer og NHO LT.

§ 7
Foran hvert årsmøte skal valgkomiteen innstille eventuelle kandidater til foreningens æresmedlemskap overfor styret, som foretar den endelige beslutning om utdeling.

§8
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 8 dagers varsel. Dersom minst 20 % av medlemmene skriftlig forlanger det, skal det i løpet av 14 dager innkalles til møtet med 14 dagers varsel.

§9
Foreningens regnskap avsluttes pr. 31.12.

§10
Tvist mellom to medlemmer av foreningen skal forsøkes løst i styret.
Klagesaker fremmes skriftlig for styret.
Hvis styret finner at en av partene har opptrådt i strid med foreningens vedtekter, kan styret med bindende virkning tildele vedkommende advarsel
Dersom styret finner at den ene parts opptreden i vesentlig grad strider mot foreningens vedtekter, innrapporteres saken til NHO LT.
Styremedlemmer som er part i angjeldende tvistesak, er inhabile.
Dersom en av partene i en tvistesak tar ut forliksklage mot den annen part i angjeldende sak mens styret har saken til behandling, innstilles behandlingen av saken i foreningens regi umiddelbart, uten at det fattes noe vedtak.
Alle tvistesaker med kjennelser bekjentgjøres for NHO LT.

§11

Medlemmene er forpliktet til å sende foreningen de statistiske oppgaver og andre opplysninger som er nødvendige for foreningens virksomhet. Opplysningene behandles fortrolig av administrasjonen, også overfor styret, og bekjentgjøres kun i oppsummerte versjoner.

§12

Medlemmene er forpliktet til å overholde foreningens vedtekter, samt de beslutninger og avtaler – som i henhold til vedtektene – treffes av foreningens organer.

§ 13
Spørsmål om oppløsning av foreningen behandles av Årsmøtet. Dersom det på årsmøtet er 2/3 flertall for oppløsning, oversendes saken til NHO LT som treffer det endelige vedtak på sitt årsmøte.
Det Årsmøtet som innstiller overfor NHO LT at foreningen skal oppløses, skal også fatte vedtak om disponering av foreningens midler. Vedtaket skal godkjennes av NHO LT. Godkjenning kan bare nektes dersom vedtaket strider mot bransjens interesser, eller er åpenbart urimelig overfor minoritetsinteresser innenfor foreningen

 

-----------------

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør