Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Vedtekter NFF

Publisert 02.05.14 av Silje Vhile Braaten

Sist revidert på årsmøtet 12.5.2017

§ 1

Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders’ Association).

Foreningen organiserer medlemmer av NHO Logistikk og Transport som arbeider med flyfrakt.

Foreningens sete er i Oslo


§ 2

Foreningens formål er:

1. å være et forum for samarbeid og miljø for medlemmene
2. å jobbe for gode relasjoner mellom medlemmene
3.  å fremme medlemmenes interesser overfor myndigheter og næringsliv i saker av betydning for medlemmene.


§ 3

Som medlem i Norske Flyspeditørers Forening kan opptas firmaer som daglig driver med generell flyfraktvirksomhet eller annen flyfraktrelatert virksomhet og som fyller NHO Logistikk og Transports opptakskrav.


§ 4

Et medlem er forpliktet til å betale kontingent til foreningen, etter utsendt påkrav.
Et nytt medlem må betale innmeldingskontingent til foreningen før medlemskap registreres.
 

§ 5

Styret leder foreningens virksomhet og er, når Årsmøtet ikke er samlet, foreningens besluttende myndighet og forplikter den utad.
Foreningens styre består av styreleder og tre-fem styremedlemmer.

Styreleder velges særskilt av Årsmøtet for to år av gangen og kan gjenvelges.
De øvrige valg til styret gjelder for to år, med valg av to styremedlemmer det ene året og tre styremedlemmer det andre året.
Styret velger selv sin nestleder.

Som styreleder og styremedlemmer kan bare velges personer som representerer ledelsen i medlemsbedriftene.

Styreleder sammenkaller og leder styrets og foreningens møter. Det skal skrives referat fra møtene. Referater fra styremøtene skal behandles konfidensielt.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. I så fall må beslutninger fattes enstemmig. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.


§ 6

Foreningen engasjerer egnet sekretariatshjelp til arbeid med medlemsinformasjon, kontakt med det offentlige og næringslivets organisasjoner, utredninger og andre løpende tjenester, av felles interesse for medlemmene.

 

§ 7
Foran hvert årsmøte skal valgkomiteen innstille eventuelle kandidater til foreningens æresmedlemskap overfor styret, som foretar den endelige beslutning om utdeling.


§ 8

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 1. juli. Innkallingen foretas skriftlig av styreleder med minst 14 dagers varsel og vedlegges årsberetning, regnskap og evt. forslag til vedtektsendringer.

På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:

1. Valg av to representanter til å prøve fullmakter og undertegne protokollen
2. Årsberetning og godkjenning av revidert regnskap
3. Fastsettelse av kontingent, serviceavgift og innmeldingskontingent
4. Fastsettelse av styrehonorar.
5. Innkomne forslag, vedtektsendringer etc.
6. Valg av styreleder
7. Valg av styremedlemmer samt revisor
8. Valg av valgkomité
 


Maks to fra hvert firma kan inneha tillitsverv i styret etter pkt. 6. og 7.

Alle forslag som ønskes behandlet av det ordinære årsmøtet, må være styret i hende innen 1. februar, og skal snarest mulig sendes medlemmene.

Hvert medlem har én stemme.
Daglig leder eller en representant med fullmakt har stemmerett.

Ved forslag til vedtektsendring kreves 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene. Oppnås ikke dette, kan samme forslag fremsettes for neste årsmøte og avgjøres med simpelt flertall.

Det føres protokoll fra møtet. Kopi av protokollen sendes foreningens medlemmer.


§ 9

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst åtte dagers varsel og i løpet av 14 dager med minst 14 dagers varsel når minst 20 % av medlemmene skriftlig forlanger det.


§ 10

Medlemsmøter avholdes når styret finner det påkrevd. Møtene innkalles skriftlig med evt. saksliste.


§ 11

Foreningens regnskap avsluttes pr. 31.12.. Revisjon av regnskapet foretas av den valgte revisor, som når som helst har adgang til bokettersyn.


§ 12

Den som overtar en representasjon som innehas av et annet medlem av foreningen, plikter å underrette vedkommende medlem skriftlig.


§ 13

Foreningens medlemmer må ikke, uten styrets samtykke, opptre utad på vegne av foreningen overfor myndigheter og næringsliv i saker som åpenbart er av almen interesse for medlemmene.


§ 14

Medlemmene er også forpliktet til å sende foreningen de statistiske oppgaver og andre opplysninger som er nødvendige for foreningens virksomhet. Opplysningene behandles fortrolig av administrasjonen, også overfor styret, og bekjentgjøres kun i oppsummerte versjoner.


§ 15

Tvist mellom to medlemmer av foreningen skal forsøkes løst i styret.
Klagesaker fremmes skriftlig for styret.
Hvis styret finner at en av partene har opptrådt i strid med foreningens formål eller vedtekter, kan styret, med bindende virkning, tildele vedkommende advarsel eller reprimande.

Dersom styret finner at den ene parts opptreden i vesentlig grad strider mot foreningens formål eller vedtekter, innrapporteres saken til NHO Logistikk og Transport. Styrets avgjørelse må i ovennevnte tilfeller treffes med minst ¾ flertall.

Dersom en av partene i en tvistesak tar ut forliksklage mot den annen part i angjeldende sak mens styret har saken til behandling, innstilles behandlingen av saken i foreningens regi umiddelbart, uten at det fattes noe vedtak.

Alle tvistesaker med kjennelser bekjentgjøres for NHO Logistikk og Transport.


§ 16

Spørsmål om oppløsning av foreningen behandles av Årsmøtet. Dersom det på årsmøtet er flertall for oppløsning, oversendes saken til NHO Logistikk og Transport som treffer det endelige vedtak på sin generalforsamling.

Det Årsmøtet som innstiller overfor NHO Logistikk og Transport at foreningen skal oppløses, skal også fatte vedtak om disponering av foreningens midler. Vedtaket skal godkjennes av NHO Logistikk og Transport. Godkjenning kan bare nektes dersom vedtaket strider mot bransjens interesser, eller er urimelig overfor minoritetsinteresser innenfor foreningen


xxxxx

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør