SÝk


 

Du er her: 

VerktÝylinje

Vedtekter

Vedtekter for NHO Logistikk og Transport , pr. 3. juni 2016.

VEDTEKTER FOR NHO LT
Revidert på generalforsamling 1. juni 2012

§ 1
Navn

Landsforeningens navn er NHO Logistikk og Transport


§ 2
Formål

Landsforeningens formål er

 • √Ö ivareta og fremme medlemmenes felles interesser for styrket konkurranseevne, l√łnnsomhet og bedrede rammebetingelser
 • √Ö representere medlemmene utad og bidra til bedret profilering og samfunnskontakt
 • √Ö bidra til kompetanse- og forretningsmessig utvikling hos medlemmene
 • √Ö virke for gode og varige relasjoner mellom medlemmene, de ansatte og deres organisasjoner
 • √Ö avverge arbeidstvister og ivareta arbeidsgiversp√łrsm√•l
 • √Ö ivareta medlemmenes interesser innad i NHO


§ 3
Lokalisering

Landsforeningens sete er i Oslo.


§ 4
Medlemskap

Som medlemmer av Landsforeningen kan opptas firma/konsern*) med avdelingskontorer/driftsenheter som har sitt virke innenfor transport, spedisjon, logistikk og skipsekspedisjon, samt beslektet næringsdrift i tilknytning til havne- og terminalrelatert virksomhet.

Medlemmer som opptas, m√• ikke motta st√łtte verken direkte eller indirekte fra det offentlige som har konkurransevridende virkning. Dersom det er tvil om forholdet, kan styret bestemme om medlemskapet skal godkjennes.

S√łknad om medlemskap sendes gjennom en lokalforening, som, dersom s√łkeren oppfyller kravene til medlemskap, videresender s√łknaden til Landsforeningens styre, sammen med en anbefaling/uttalelse.

S√łknaden m√• inneholde en erkl√¶ring om:

 • √Ö ville arbeide etter Nordisk Spedit√łrforbunds alminnelige bestemmelser dersom virksomheten krever det
 • √Ö ha tegnet forsikring som samsvarer med vedkommendes virksomhet, f. eks. spedit√łransvarsforsikring

S√łknaden skal vedlegges reviderte regnskaper med dokumentasjon av tilfredsstillende √łkonomi.

Styret kan i spesielle tilfeller når det foreligger krav om tariffavtale oppta en bedrift som medlem uten at det foreligger årsregnskap.

N√•r s√łknad om medlemskap er innvilget, m√• innmeldingsavgiften betales f√łr vedkommende registreres som medlem.

Styret kan utarbeide nærmere retningslinjer.

Avdelingskontorer/driftsenheter som ikke er egen juridisk enhet, registreres som medlem i den lokalforening hvor avdelingskontoret er registrert

Medlemmene er forpliktet til å overholde Landsforeningens vedtekter, samt de beslutninger og avtaler Рsom i henhold til vedtektene Рtreffes av Landsforeningens organer.

Medlemmene er ogs√• forpliktet til √• sende Landsforeningen de statistiske oppgaver og andre opplysninger som er n√łdvendige for Landsforeningens virksomhet.

*) Konsern som fastsatt i aksjelovens §1 - 3


§ 5
Regionforeninger

Landsforeningen har ni regionforeninger med vilkår som fastsettes av den enkelte regionforening.

Et medlem tilknyttes den regionforening som dekker det geografiske området der medlemmet er organisert.

Landsforeningen har f√łlgende regionforeninger: Agder, Bergen, Midt-Norge, M√łre og Romsdal, Nord-Norge, Rogaland, Vestviken, √ėst og Norske Flyspedit√łrers Forening.

Med unntak av Norske Flyspedit√łrers Forening skal regionforeningenes navn alltid begynne med NHO Logistikk og Transport Region

Regionforeningenes vedtekter skal forelegges Landsforeningens styre og må ikke være i strid med Landsforeningens vedtekter.

Landsforeningen innkaller til årlig regionkonferanse.

Deltakere er regionforeningenes formenn og Landsforeningens styreledelse og administrasjon.


§ 6
Forholdet til NHO

Landsforeningen er tilsluttet NHO.

Medlemskap i Landsforeningen medf√łrer plikt til √• v√¶re medlem av NHO, med de unntak NHO vedtar.

Medlemmer som har tariffavtale eller får krav om tariffavtale, plikter å være med i NHOs forpliktende tariffellesskap, med de unntak NHO vedtar.

Medlemmer som ikke har tariffavtale og heller ikke har mottatt krav om slik tariffavtale, kan velge ikke å være med i det forpliktende tariffellesskapet.


§ 7
Selveiende Landsforening

NHO Logistikk og Transport er en selveiende forening.


§ 8
Medlemskap i internasjonale organisasjoner

Medlemmer med virksomhet innenfor transport og/eller spedisjon er ogs√• medlemmer av Nordisk Spedit√łrforbund.

Landsforeningen er medlem av FIATA (Federation Internationale des Associations et Assimiles)


§ 9
Styret

Landsforeningen ledes av et styre som består av tolv medlemmer. Styret skal ha en styreleder og to nestledere.

F√łlgende distrikter skal v√¶re representert:

 • Nord-Norge/Tr√łndelag
 • Vestlandet
 • Agder og omr√•dene syd for Oslo
 • Oslo og √ėstlandet nord

Minimum fire representanter skal ha allsidig erfaring fra internasjonal spedisjonsvirksomhet.
√Čn i styreledelsen skal ha allsidig erfaring fra internasjonal spedisjonsvirksomhet.

Styret skal være allsidig sammensatt m.h.t.:
- At transportgrenene land, sj√ł og luft er representert,
- At det i styret finnes tilfredsstillende kompetanse i tariff- og arbeidsgiversp√łrsm√•l.

Funksjonstiden er:

Styreleder

1 år, med 4 år maksimum sammenhengende funksjonstid

Nestledere

1 år, med mulighet for gjenvalg

 Styremedlemmer

2 år, med mulighet for gjenvalg

Seks styremedlemmer er på valg hvert år.
Styreleder og nestledere velges blant de valgte styremedlemmene.
For å kunne velges og fungere som styremedlem, må personen være ansatt i ledelsen i en medlemsbedrift.
Et firma/konsern kan ikke være representert med flere enn to i styre
Styret er beslutningsdyktig når seks medlemmer er til stede.
Avgj√łrelser treffes med alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet er styreleders stemme avgj√łrende.
Styret oppnevner representanter til Landsforeningens utvalg, NHOs organer, styret i Spedit√łrenes Kompetansefond, FIATAs organer og styret i Nordisk Spedit√łrforbund.

Det innkalles til styrem√łte med rimelig varsel.
Protokoll fra m√łtene sendes styret.


§ 10
Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Landsforeningens h√łyeste myndighet.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni. Tidspunktet fastsettes av styret.
Innkalling med saksliste og n√łdvendige saksdokumenter sendes medlemmene tre uker i forveien.

Ordin√¶r generalforsamling skal inneholde f√łlgende saker:

1          Valg av m√łteleder
2          Valg av to representanter for undertegning av protokollen
3          √Örsberetning
4          Godkjenning av revidert regnskap
5          Fastsettelse av kontingent og innmeldingsavgift
6          Fastsettelse av styrehonorar
7          Innkomne forslag, evt. vedtektsendringer etc.
8          Valg

8.1       Styremedlemmer
8.2       Styreleder
8.3       Nestledere
8.4       Valgkomit√©
8.5       Revisor

Det f√łres protokoll som sendes medlemmene.

Saker som medlemmene √łnsker behandlet, m√• v√¶re innkommet til styret senest to m√•neder f√łr generalforsamlingen. Styret kan unntaksvis f√łre senere innkomne saker p√• innkallingen dersom styret mener det er viktig. Generalforsamlingen kan ikke treffe beslutninger som binder medlemmer i saker som ikke st√•r p√• agendaen.

Stemmeregler

Hvert medlem har fra 1 til 14 stemmer, avhengig av antall √•rsverk, etter f√łlgende regler:

Inntil 49 årsverk

1 stemmer

50-99 årsverk

2 stemmer

100-199 årsverk

4 stemmer

200-399 årsverk

6 stemmer

400-749 årsverk

8 stemmer

750-1299 årsverk

10 stemmer

1300-1599 årsverk

12 stemmer

over 1600 årsverk

14 stemmer

Samlet stemmetall for et firma/konsern er begrenset oppad til firmaets/konsernets totale antall årsverk.

Beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremm√łtte stemmeberettigede. Det er anledning til √• m√łte og stemme med skriftlig fullmakt, som registreres og godkjennes f√łr generalforsamlingen begynner. Det f√łres protokoll som undertegnes av to valgte representanter og styrets formann.

Kun medlemmer som er med i det forpliktende tariffellesskap har stemmerett i arbeidsgiversaker.


§ 11
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordin√¶r generalforsamling holdes n√•r styret eller ¼ av medlemmene √łnsker det. Tid og sted bestemmes av styret. Innkalling skjer skriftlig med to ukers varsel. Kun saker som er oppgitt i innkallingen, kan behandles.


§ 12
Valgkomiteen

Valgkomiteen består av fire medlemmer, innstilt av styret. Sammensetningen skal reflektere styrets sammensetning så langt det er mulig.

Valgkomiteen innstiller overfor Generalforsamlingen p√• f√łlgende valg:

 • Styremedlemmer
 • Styreleder
 • Nestledere


§ 13
Daglig leder

Landsforeningens administrasjon (sekretariat) ledes av en direkt√łr, ansatt av styret. Direkt√łren er ansvarlig for Landsforeningens daglige virksomhet i overensstemmelse med retningslinjer og instrukser, fastsatt av styret. Direkt√łren har m√łte- og talerett i generalforsamlingen og styret. Direkt√łren er sekret√¶r for valgkomiteen og styret.


§ 14
Kontingent

Kontingent til Landsforeningen forfaller èn gang pr. år.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent, er ikke stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke har betalt skyldig kontingent, kan ekskluderes og kan ikke bli medlem p√• ny f√łr gjelden er betalt.

Det beregnes vanlig forsinkelsesrente for forfalt, ikke innbetalt kontingent.


§ 15
Lojalitetsbestemmelse

Hvis en eller flere av landsforeningens medlemsbedrifter er rammet av en streik, m√• √łvrige medlemmer vise solidaritet.

Ingen medlemsbedrift m√• mens streiken p√•g√•r aktivt s√łke √• inng√• et kundeforhold med streikerammede bedrifters kunder, eller p√• annen m√•te ytterligere forverre situasjonen for de streikerammede bedriftene. Derimot kan man passivt ta i mot oppdrag mot sedvanlig betaling. Dersom medlemsbedriften f√łr konflikten oppstod beviselig var i forhandlinger med kunden, kan man f√• landsforeningens tillatelse til √• inng√• avtale med varighet ut over streiken.

Brudd p√• lojalitetsbestemmelsen kan medf√łre varig eller tidsbegrenset eksklusjon og/eller gebyr til landsforeningen p√• opptil 12 ganger folketrygdens grunnbel√łp.


§ 16
Eksklusjon

Et medlem kan ekskluderes dersom det

 • opptrer i strid med Landsforeningens form√•l
 • unnlater √• betale kontingent

Eksklusjon foretas av et enstemmig styre i Landsforeningen. Hvis ikke denne enigheten oppn√•s, kan saken behandles p√• nytt styrem√łte, hvor eksklusjonen kan foretas med alminnelig flertall.

Styret i det innklagede medlems regionforening skal uttale seg f√łr saken behandles i Landsforeningens styre. Det innklagede medlem har rett til √• uttale seg i m√łte med regionforeningens styre og disse synspunktene skal tas med i regionforeningens uttalelse.

Beslutning om eksklusjon av NHO-medlemmer skal godkjennes i NHOs styre f√łr eksklusjonen iverksettes.


§ 17
Utmelding

Et medlem kan ikke tre ut av Landsforeningen f√łr medlemskapet har vart i to √•r. Utmeldelsen m√• skje skriftlig med seks m√•neders varsel.

Hvis utmeldelsen fra en bedrift som er medlem i NHOs forpliktende tariffellesskap ikke er mottatt f√łr den dag gjeldende tariffavtale for bedriften sies opp, kan bedriften f√łrst tre ut av Landsforeningen n√•r den nye tariffavtalen er utl√łpt. NHO kan nekte en bedrift som er med i NHOs forpliktende tariffellesskap √• tre ut under en arbeidskonflikt.

Hvis en tariffbundet bedrift melder seg ut av Landsforeningen og den gjeldende tariffavtale l√łper ut f√łr utmeldingsfristen, kan NHOs Hovedstyre bestemme at bedriften skal tre ut av Landsforeningen allerede ved tariffavtalens utl√łpstid.

Hvis en bedrift trer ut av Landsforeningen, må den fra samme tidspunkt også tre ut av NHO.

Et utmeldt medlem har intet krav overfor Landsforeningen. Dette gjelder også innbetalt årskontingent.


§ 18
Vedtektsendringer

Endringer i Landsforeningens vedtekter kan besluttes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. For at beslutning skal være gyldig, kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer for forslaget.

Forslag til vedtektsendring m√• v√¶re mottatt av styret minst to m√•neder f√łr generalforsamlingen. Forslaget skal sendes medlemmene sammen innkallingen til generalforsamling, vedlagt styrets innstilling.


§ 19
Oppl√łsning

Forslag om oppl√łsning m√• fremsettes av Landsforeningen styre overfor ordin√¶r eller ekstraordin√¶r Generalforsamling.

For å kunne behandles, må forslaget være bekjentgjort for medlemmene senest tre måneder på forhånd.

For gyldig beslutning om oppl√łsning kreves flertall p√• 2/3 av de avgitte stemmer.

Ved oppl√łsning fastsetter Generalforsamlingen anvendelse av Landsforeningens midler, etter innstilling fra styret.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredakt√łr