Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

NHO Logistikk og Transports utviklingsfond

Kompetanse er en vesentlig suksessfaktor i dagens marked. I en hverdag hvor man må forholde seg til et stramt arbeidsmarked, strukturelle endringer blant aktørene i bransjen og høye krav til konkurransedyktighet på alle områder stilles det store krav til den enkelte bedrift.

NHO Logistikk og Transport ønsker å bidra til at medlemsbedriftenes arbeidstagere har den nødvendige kompetanse, og at dette bidrar til at NHO Logistikk og Transports medlemmer blir blant de aktører i markedet som klarer å styrke sin posisjon og som oppnår tilfredsstillende resultater. 

Ved å satse på kompetanseutvikling, og ved å være bevisst den teknologiske utvikling som skjer og har skjedd i bransjen, bidrar man også til å bedre bransjens renommé og til å gjøre transportbransjen til en attraktiv arbeidsplass. 

Som medlem i NHO Logistikk og Transport har bedrifter mulighet til å søke om økonomisk støtte fra fond til kompetanseutvikling til bransjens beste. I tillegg tilbyr NHO Logistikk og Transport et vidt spekter av transportrelaterte kurs gjennom kompetanseavdelingen.

  • Søknadsskjema finner du nederst på denne siden  

SPEDITØRENES KOMPETANSEFOND

Speditørenes Kompetansefond kan tildele midler til bedrifter som var medlem av Norges Speditørforbund pr. 31.12.00 – og som fortsatt er medlem av NHO Logistikk og Transport.

TILDELINGSKRITERIER FOR SPEDITØRENES KOMPETANSEFOND

Medlemsbedrifter som er støtteberettiget etter Speditørenes Kompetansefonds vedtekter kan søke om økonomisk støtte til utarbeidelse av konkret vitenskapelig oppgave på universitets- / høyskolenivå (for eksempel en Masteroppgave) med (gods)transportfaglig innhold. Det er ingen begrensning i at det kun er ansatte i medlemsbedrifter som kan skrive oppgavene, men medlemsbedriftene som må være formell søker, og som må gå gode for prosjektet.

Den faglige oppgaven skal, når den er ferdigstilt, gjøres tilgjengelig for medlemmene og for bransjen gjennom presentasjon på årsmøte, publisering på NHO LTs hjemmeside eller lignende.

Det kan søkes om støtte fra fondet etter at arbeidet med oppgaven er påbegynt, men ikke etter at oppgaven er ferdigstilt eller innlevert. Tema og innholdet i oppgaven må være endelig bestemt når søknad om støtte sendes til fondet.

Søknadsfrist er 1. september.

 

Søknad sendes til Speditørenes kompetansefond c/o NHO LT, med presentasjon av oppgavens tittel og innhold, angivelse av lærested samt med redegjørelse av hvordan oppgaven vil være til nytte for bedriften og/eller bransjen.

 

Speditørenes kompetansefonds tidligere praksis med å tildele støtte til enkeltbedrifters søknader om refusjon av dokumenterte kostnader til kompetansehevende tiltak på bedriftsnivå har opphørt.

 

LEGATSTATUTTER FOR NORGES SPEDITØRFORBUNDS LEGAT KALT SPEDITØRENES KOMPETANSEFOND.

§ 1.
Legatet er opprettet den 19. juni 2001 og har basis i den gave som Norges Speditørforbund gir fondet. Norges Speditørforbund er nå sammen med Havne- og Terminaloperatørenes Landsforening (HTL) en del av Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) og gaven utgjør den merformue  som Norges Speditørforbund hadde og som ikke skulle gå inn som en del av LTLs formue da de to foreninger som utgjør LTL, skulle gå inn med like store formuer.

Legatet skal hete:
Speditørenes Kompetansefond.

Legatet skal registreres hos Fylkesmannen i Oslo.

§ 2
Legatets formål er å støtte dem som er medlemmer av Norges Speditørforbund pr 31.12.00 med midler som kan nyttes til utdanning, markedsføring, kompetanseutvikling og lignende tiltak, til beste for medlemmene og speditørbransjen.

§ 3
Legatets kapital består ved stiftelsen av en grunnkapital på kr 10.000.000,-. Kapitalen skal holdes atskilt på egen konto. Kapitalen kan dog brukes til investering i aksjer eller andre formuesgoder. Plassering skal skje ut fra et forsiktig økonomisk skjønn.

§ 4
Grunnkapitalen skal ikke være urørlig. Dersom legatets avkastning ikke er tilstrekkelig til å ivareta legatets formål det enkelte år, må tillatelse for bruk av grunnkapitalen eller deler av den innhentes fra styret i NHO Logistikk og Transport.

§ 5
Legatet skal ledes av et styre på tre medlemmer med allsidig spedisjonskompetanse valgt fra NHO Logistikk og Transports styre. Oppnevning av styremedlemmer skjer av styret i NHO Logistikk og Transport.

§ 6
Funksjonstiden i styret er to år.

§ 7
Legatet skal dekke nødvendige administrasjonskostnader. Forvaltningen skjer ellers i henhold til dette dokument og ellers i overensstemmelse med stiftelseslovens § 12.

§ 8
Søknad om utdeling skal sendes legatstyret innen 1. mars eller 1. september hvert år. Utdeling skjer etter vedtak i legatstyret i henhold til stiftelseslovens § 9.

§ 9
Styret er ansvarlig for regnskapsføring av legatets midler. Administrasjonen i NHO Logistikk og Transport er regnskapsfører. Revisjon og regnskap skal skje i henhold til disse vedtekter og ellers være i samsvar med stiftelseslovens §§ 10, 11 og 12.

§ 10

§§ 1,2 og 4 kan ikke endres.

 

NHO LOGISTIKK OG TRANSPORTS OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSFOND

NHO Logistikk og Transport Opplysnings- og Utviklingsfond styres av Fordelingsutvalget, som er oppnevnt av NHO Logistikk og Transports styre. Utvalgets sekretariatsfunksjon ivaretas av NHO Logistikk og Transports administrasjon.

TILDELINGSKRITERIER FOR NHO LOGISTIKK OG TRANSPORTS OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSFOND

Opplysnings- og utviklingsfondets midler søkes kanalisert til opplysnings- og utviklingstiltak på bransjenivå i form av bransjetiltak. Tiltak som tildeles støtte skal dekkes av Opplysnings- og utviklingsfondets tildelingskriterier. Også bedrifter kan søke om støtte til opplysnings- og utviklingstiltak på bransjenivå.

Tidligere praksis med å støtte enkeltbedrifters søknader om refusjon av dokumenterte kostnader til kompetansehevende tiltak på bedriftsnivå har opphørt.

Søknadsfrist er 1. september.

Når søknader sendes inn skal det fylles ut særskilt skjema – ”Vedlegg til søknad om støtte fra NHO Logistikk og Transport-fondene”.

Søknad om støtte stiles til NHO Logistikk og Transports Opplysnings- og utviklingsfond, men adresseres til NHO Logistikk og Transport, Postboks 5489 Majorstuen, 0305 Oslo.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør