SÝk


 

Du er her: 

VerktÝylinje

Tariffavtaler

1. Hva er en tariffavtale ?Arbeidstvistlovens § 1 nr. 8 definerer tariffavtale som ”en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og l√łnnsvilk√•r eller andre arbeidsforhold”.

Da loven definerer fagforening til - ”en sammenslutning av arbeidere med form√•l √• ivareta arbeidernes interesser overfor arbeidsgiver” - kan bare en sammenslutning av arbeidere p√• den ene siden inng√• tariffavtale, selv om det er nok med en enkelt arbeidsgiver som motpart.

2. Hvorfor har vi tariffavtaler ?

I Norge er den alminnelige oppfatning at det er en fordel at de grunnleggende forhold mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne også reguleres gjennom et system med tariffavtaler.

For arbeidstakerne betyr tariffavtalen at de er sikret bestemte l√łnns- og arbeidsvilk√•r i l√łpet av tariffperioden uten vilk√•rlighet fra arbeidsgivers side.

For arbeidsgiverne blir forholdet til de ansatte forenklet i og med at det etableres et system med tillitsvalgte, samtidig med å kunne legge tariffavtalen til grunn ved planlegging og kalkulering.

Dessuten drar begge parter og samfunnet fordel av arbeidsfred som et forpliktende prinsipp i tariffperiodene, fordi partene m√• avst√• fra enhver form for aksjoner. Unntatt er aksjoner av kort varighet med klart politisk siktem√•l.* Det betyr at en aksjon ut fra misn√łye med egne l√łnns- og arbeidsvilk√•r i tariffperioden er b√•de lov- og tariffstridig.

3. Hvordan tariffavtaler blir gjort gjeldende.

NHO og landsforeningene fremmer normalt ikke krav om opprettelse av tariffavtaler ved sine medlemsbedrifter. I praksis er det alltid fagforbund som krever dette etter at ansatte har meldt seg inn i forbundet.

Bedrifter som ikke st√•r tilsluttet NHO/NHO Logistikk og Transport eller annen landsforening, f√•r krav om tariffavtale direkte. Kravet rettes derimot til landsforeningen n√•r ansatte p√• en medlemsbedrift organiserer seg. Medlemmene har dermed den fordel at landsforeningen s√łrger for at bare berettigede krav tas til f√łlge, samtidig som bedriften f√•r riktig avtale.

4. Hvem omfattes av en tariffavtale ?

Der tariffavtale er gjort gjeldende binder den partene og deres respektive medlemmer, men avtaleopprettelse medf√łrer vanligvis at bedriften m√• praktisere avtalen ogs√• overfor uorganiserte n√•r disse utf√łrer arbeid som omfattes av tariffavtalen.

Fordi avtaleopprettelsen f√•r slike konsekvenser, har Hovedavtalen ** regler i § 3-7, nr. 2 om hvor mange organiserte det m√• v√¶re p√• bedriften for at en tariffavtale skal kunne kreves gjort gjeldende.

 

* Politisk demonstrasjonsstreik Рen aksjon av kort varighet som har til hensikt å markere et politisk syn på et forhold som ikke direkte eller indirekte er omfattet av tariffavtalen. Reelle politiske demonstrasjoner er lovlige aksjoner.

** Hovedavtalen – er en tariffavtale mellom hovedorganisasjonene, som gjelder mellom NHO med samtlige landsforeninger, lokal foreninger og enkeltbedrifter og LO med samtlige forbund og foreninger. Hovedavtalen er f√łrste del av alle tariffavtaler som er eller blir opprettet mellom organisasjonene.

De tariffavtaler som er mest brukt av NHO Logistikk og Transports medlemmer er - foruten Hovedavtalen – Spedit√łrtariffen, losse- og lasteoverenskomstene (Rammeavtalen om fastl√łnnssystem, Nord- og S√łr-Norgeavtalen samt Havnetariffen), Standardoverenskomsten og Funksjon√¶ravtalen.

Ved hjelp av lenken nedenfor kan man s√łke i NHOs avtaleregister, og finne frem til de forskjellige tariffavtalene.

Tariffavtaler

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredakt√łr