Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Høring av ny havne- og farvannslov

Publisert 26.06.18 av Silje Vhile Braaten
risavika havn

Lovforslaget til ny Havne- og farvannslov har vært ute på høring. Vi hadde merknader til forvaltning av havnekapitalen, vederlag og mottaksplikt i vårt høringssvar. Vi støtter endringen i ansvar for farvannet, som vil medføre at grunnlaget for den kommunale anløpsavgiften bortfaller.

Utvalgets flertall har foreslått en oppmykning av reglene for forvaltning av havnekapitalen. NHO Logistikk og Transport støtter intensjonen i forslaget, men er bekymret for hva en liberalisering vil bety for brukerne av havna. Vi mener dessuten at forslaget bør utredes bedre før det vedtas nye regler på dette området.

Vi understreker at staten har en vid adgang til å føre tilsyn med havnas økonomiforvaltning og at dette også gjelder forvaltning av havnekapitalen. I tillegg foreslår vi en varslingsplikt for kommuner som ønsker å ta ut utbytte, der de melder fra til departementet.

Når det gjelder vederlag mener vi at EUs havneforordning må gjøres gjeldende i alle norske havner. Forordningen vil bidra til større åpenhet og brukerinvolvering i fastsettelsen av vederlag.

Mottaksplikten er foreslått fjernet. Denne mener vi bør videreføres, fordi den fastslår en prinsipiell rett til å anløpe havner og havneterminaler. Dette sikrer stabil, forutsigbar og ikke-diskriminerende tilgang til havnene.

Les hele høringssvaret her.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør