Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Gjør havnene om til aksjeselskap

Publisert 12.09.17 av Karoline Bjørklund

Overføring av gods fra vei til sjø og bane er blitt et mantra, men så langt er det veitransporten som vokser. Utfordringen for næringslivet er at lasten ikke er fremme når skipet klapper til kai. I dag tar havnearbeidet halve tiden av den samlede sjøtransporten. Havnene må derfor være effektive omlastingsterminaler.

Sjøfartsnæringen har mange støttespillere, og Stortinget har instruert regjeringen til en rekke tiltak for å fremme næringen. Regjeringen har blant annet nedsatt et utvalg for å lage en ny havne- og farvannslov, som er tilpasset de krav fremtiden vil stille. Vi vet at fremtidens havner må operere på en helt annen måte enn i dag: Fremtidens lasteskip kommer til å være styrt fra land uten ansatte om bord. Fra et kontrollrom i for eksempel London vil et «mannskap» på 6-7 personer styre rederiets flåte av skip over hele verden.

I tillegg vil vi få ubemannede godsferger, som vil gå i fast rute langs Norskekysten og til land i Nord-Europa og Baltikum. Disse må kunne legge til land, losse og laste like effektivt som lastebiler ved en godsterminal.
Politikerne vil, spørsmålet er om vi i næringen klarer å levere. Er havnene riktig organisert? Har vi tilgang på den rette kompetansen og kapitalen? Dette er blant spørsmålene som det nedsatte havnelovutvalget skal vurdere.

I dag er de fleste havnene kommunale foretak, med styrer utpekt av kommunestyrene, selv om loven åpner for andre organisasjonsformer. Jeg mener flere havner burde vært drevet som aksjeselskap. Aksjeselskapsformen er godt innarbeidet og kan gjøre det enklere å drive havnene på vanlig forretningsmessig grunnlag. En overgang til aksjeselskapsformen vil også gjøre det enklere å fusjonere havner, når det er økonomisk og markedsmessig fornuftig. En sammenslåing av havner vil ikke bare lette en spesialisering av havnetjenester, men også deling av administrative funksjoner, og på den måten styrke havnenes konkurranseevne. Vi har i dag 32 stamhavner - det er for mange.

Det er naturlig at kommunene opprettholder eierskap i havnene, og på den måten viderefører den kompetansen og stabiliteten som kommunene representere. Samtidig må kommunene være åpne for at også andre aktører kan tilføre havnene noe.

Kronikken er trykket i Dagsavisen, 12. september 2017

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør