Sk


 

Verktylinje

Miljøprisen - Godstransportens miljø-stimulans

Publisert 10.05.16 av Silje Vhile Braaten

Har du en kandidat? Frist for å sende inn forslag er 1. august. Prisen har som formål å stimulere til utvikling og spredning av kunnskap om bærekraftige, nyskapende logistikk- og transportløsninger. Prisvinneren offentliggjøres på konferansen Transport & Logistikk som arrangeres hver oktober på Gardermoen.

Tidligere års vinnere:

2017: GF Logistikk

2016: DHL Express

2015: Color Line

2014: Posten og Bring

2013: Nor Lines

2012: ASKO og Schenker

2011: Tollpost Globe

2010: H. Strøm og RTD, Rail Solution Norway

2009: Finn Kristiseter, styreformann i Veøy

 

Forslag kan sendes: firmapost@nholt.no innen 1. august.
Merk eposten med Miljøprisen 2018
Se kriterier nedenfor.

 


VEDTEKTER FOR NHO LOGISTIKK OG TRANSPORTS MILJØPRIS.

Alminnelige bestemmelser
NHO Logistikk og Transports (NHO LT) miljøpris er opprettet ved styrevedtak i (tidligere LTL) 2. mars 2009.

Formålet med prisen er å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i vår bransje. Det kan være å fremme formidling av kunnskap om klimavennlig transport, berømme bedrifter som er spydspisser innenfor miljø eller som stimulerer til kollektiv godstransport. Det er viktig at miljøprisen understøtter NHO LTs virksomhet og fremmer gode verdier i samfunnet.

Kriterier for NHO Logistikk og Transportss miljøpris
Miljøprisen deles ut en gang i året. Det er naturlig at det skjer på den årlige Transport & Logistikk konferansen

Miljøprisen kan tildeles en virksomhet, en organisasjon eller en person som på forbilledlig vis har arbeidet med miljøspørsmål eller oppnådd vesentlige resultater innenfor miljø. Den som vinner prisen må være tilknyttet eller ha ytet nytte for vår bransje.

Bedømmelseskomité
Utvelgelse skjer av en bedømmelseskomité på fire til seks personer. Bedømmelseskomiteen utpekes av NHO LTs styre, og ut over NHO LTs daglige leder, skal de øvrige medlemmer være uavhengige av NHO LTs medlemsbedrifter og være representanter for viktige samfunnsmessige organisasjoner eller myndigheter.

Virksomheten
Bedømmelseskomiteen velger selv sin leder. Den er beslutningsdyktig når det ikke er mer enn 2 fraværende. Beslutninger treffes ved simpelt flertall og ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.

Nomineringsprosedyren
NHO LT skal kunngjøre eksternt og internt om prisen for å få inn forslag til gode kandidater.

Aktuelle kandidater for det enkelte års tildeling må være sendt sekretariatet i NHO LT innen 1. august. Bedømmelseskomiteen skal deretter bestemme prisvinneren innen utgangen av september. Bedømmelseskomiteen kan velge prisvinner også utenfor de kandidater som er foreslått. Prisen bekjentgjøres på Transport & Logistikk konferansen.

Økonomi
NHO LT betaler kostnadene til bedømmelseskomiteen og for selve miljøprisen. Miljøprisen er et kunstverk opptil en verdi av kr 20.000,-. NHO Logistikk og Transport bærer kostnadene til markedsføring. (Vedtak styremøte LTL 12.9.11) Man bør ved valget ta hensyn til behovet til prisvinneren.

(Vedtekter miljøpris 28.8.2012)

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør